Siddhartha Nagar, Uttar Pradesh

Gorakhpur Road, Tetri Bazaar, Civil Line Road, Siddharth Nagar, Uttar Pradesh-272207
Phone No.:
Date Of Opening: 22 june 2017
Chief Guest: Mr. Shyam Ji Rahi